back תקנון האתר

ת6818א

תקנון אתר "מישלט" / תנאי שימוש

משתמש יקר

רצ"ב נוסח תקנון אתר "מישלט" להלן "האתר" מעודכן לחודש פברואר 2017.

אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן.

הגלישה והשימוש באתר זה, כולל השירותים הניתנים בו ו/או באמצעותו הינם בהתאם להוראות תנאי שימוש המפורטים להלן:

אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תשתמש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווים הסכמה מצידך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על-פיהם.

אתר מישלט – מאשר לך את השימוש בו בכפיפות לתנאי השימוש.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים מטעמי נוחיות בלשון זכר, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד. הגלישה והשימוש באתר על השירותים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן – "האתר") הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם.

האתר מאכסן ואליו מועלים נתונים ומידע ע"י גורמים שונים. ייתכן ונתונים אלו אינם מלאים, מושלמים ואינם מעודכנים. המשתמש מצהיר כי באחריותו הבלעדית לבדוק את פרטי המידע המלאים והמעודכנים מול הגורמים הרלבנטים. האתר לא אחראי לכל מידע או נתון לגבי תוכנו וכן גם לא לפגמים ו/או ליקויים מכל סוג, במידע המופיע באתר.

האתר אינו מייצג את הגורמים המעלים נתונים אליו. וכאמור על משתמש המבקש מידע נוסף או לוודא עדכון המידע הקיים, לפנות אליהם ישירות. בכל מקרה השימוש במידע זה הנו על אחריותו בלבד.

1.       המידע באתר והגבלת האחריות

כאמור אתר "מישלט" אינו מבטיח את רמת הדיוק של המידע, את שלמותו, עדכניותו ומידת התאמתו לכל צורך ייחודי. האתר ו/או נציגיו , עובדיו אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעתו כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת מידע לאתר או בהכנת המידע המופיע בו או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן מנהלי האתר לא ישאו באחריות בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע באתר ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בעקבות שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר.

הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או נציגיה, עובדיה ונושאי המשרה בה בגין כל נזק, נפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או במידע שבו.

שים לב: באחריותך שלא להסתמך רק על המידע שבאתר, אשר מוגבל מעצם טיבו ולבדוק בעצמך כל מידע הנחוץ לך לשם קבלת החלטה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע שהעלו אליו הגורמים הרלבנטים, יקבע המידע אשר יימסר ע"י אותם גורמים באופן ישיר.

אתר "מישלט" משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט, אך למרות זאת, כידוע אין אפשרות לחסימה מוחלטת והאתר ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או מאבדן ו/או פגיעה במידע שהועלה על ידך ועליך לגבותו גם באמצעים אחרים.

האתר אינו אחראי לנזקים כלשהם העלולים להיגרם לך עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו.

היה ועל אף האמור תבוא קביעה על פי גורם מוסמך ומקובל על האתר לפיה האתר אחראי, תוגבל אחריות החברה לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד בסכום שלא יעלה על 100 ₪.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. לאתר אין כל שליטה על הקישורים ואין הוא מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה ע"י החברה לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. החברה לא תישא באחריות לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם.

2.                מידע אישי שנמסר על ידך המשתמש:

בעצם כניסתך לאתר, הנך מאשר כי כל מידע שתעלה לאתר, לרבות במסגרת הרישום וקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או לקבלת מידע ו/או שירותים של האתר, נמסר מרצונך ומהסכמתך המלאה ומהווה הסכמה ברורה מצדךלאתר או למי מטעמו להשתמש בפרטים שמסרת בכפוף לכל דין.

יצוין כי האתר שומר על המידע שיימסר לו על ידך והוא ישתמש בו כמפורט במדיניות הפרטיות.

אולם מודגש כאן שהמידע המועלה על ידך נועד לפרסום בקרב משתמשי האתר וכן מוסדות או חברות הקשורות לפרויקטים, ועצם העלאתו מהווה הסכמה מצדך לפרסום זה.

הנך מאשר כי ידוע לך כי האתר עשוי להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותך באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השרות לצרכיו ואין לך התנגדות לכך.

שים לב: הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים שהמידע המועלה על ידך לאתר עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה, ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר שירותים בעתיד.

החברה זכאית לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית, וכל שינוי יחייב אותך ממועד פרסומו באתר.

3.                קניין רוחני וסימני מסחר

אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע אלא ברשות בעלי הזכויות.

כל סימני ושמות המסחר שבאתר הינם קניינו של האתר ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא, אלא אם ניתנה הסכמה מראש ובכתב.

השימוש באתר למטרות הארגון שקבל זכות שימוש באתר. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים וכו' לכל מטרה בין אם מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש הארגון בעל הזכויות.

4.                שינויים/עדכונים

האתר רשאי בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק ממנו לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן לך באתר ו/או השירות או הציוד הדרוש לקבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.

כן רשאי האתר בכל עת, על- פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן , לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים, לפיהם יתאפשר השימוש באתר.

מובהר בזאת כי שינויי, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר. כל שימוש באתר על ידך, פרסום השינויים באתר, יחשב כהסכמה שלך לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים.

יש לעקוב אחר עדכונים.

5.                סמכות השיפוט

על השימוש באתר ובכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל. ולבתי המשפט במחוז חיפה תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

6.                מדיניות פרטיות

האתר מכבד את הפרטיות שלך ומחויב להגן על המידע האישי שאתה משתף עם האתר.

אנחנו מאמינים כי לך יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהנך מבקר באתר האינטרנט/ או כאשר הנך משתמש בשירותים.

להלן תפורט מדיניות שמירת הפרטים הקיימת באתר והאופן שבו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידך באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש.

איסוף מידע והשימוש בו: שים לב – החברה אוספת מידע לגביך באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהחברה מעניקה באמצעות האתר.

מידע כללי עליך המבקר באתר: האתר אוסף באופן סטנדרטי מידע כללי עליך באתר כגון הארגון לו הנך שייך, ונתונים לתקשורת (טלפון, מייל, פקס וכד'). מהיכן הגעת לאתר ומשך הזמן שאורך הביקור שלך בו. יש להדגיש כי המידע הכללי אודותיך באתר נאסף על בסיס מידע מצטבר. המידע מובא לידיעת המשתתפים בפרויקטים אליהם אתה קשור. המידע הכללי לגביך באתר נאסף בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע ומאוכסנת בו. השימוש במידע נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר והעברת מידע לחברים השייכים לפרויקטים להם הנך קשור.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר: האתר אוסף מידע ושומר אותו במאגריו. מידע הנמסר על ידך באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי התקשרות עמך או כתובת המייל שלך, התמחותך המקצועית, הארגון לו הנך שייך, או כל מידע אחר שתתבקש או הנדרש, נאסף רק כאשר הנך בוחר לספק מידע אישי זה מרצונך החופשי, אולם הוא משמש לצורך התקשורת אתך ע"י צוותי הפרויקטים אליהם הנך קשור.

כל מידע שיימסר על ידך באמצעות האתר , לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים , העלאת נתונים על ידך באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבל מידע אשר יימסר מרצונך, בהסכמתך יהווה הסכמה ברורה מצדך לאתר ולצוותי הפרויקטים בהם הנך חבר, להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה לקבל ולשלוח דברי דואר בין בדואר רגיל, אלקטרוני או בכל דרך אחרת.

בטיחות וסודיות

האתר עושה כל שביכולתו כדי להגן על שמירת סודיות הנתונים שנמסרו על ידך, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.

ההתקשרות בין תוכנת הדפדפן שלך ובין השרת של האתר מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה סבירות התואמות את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט אשר מטרתם למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני מבקרים אחרים ברשת האינטרנט.

האתר מתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק לך את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה. עם זאת אין ביכולת האתר לאבטח את מערכות המידע והתקשורתאבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידכם באתר. האתר לא יישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר רשאי לבצע שינויים במדיניותהפרטיות מעת לעת ועל המשתמשים להתעדכן בשינויים אלו, שינויים לא יחולו רטרואקטיבית.

אם אינך מרוצה או לא מסכים לחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

 

יצירת קשר


חיפה







תימרת

טלפון :      04-6547332
פקס :        04-6440573

כתובת: האורן 13, תמרת
מיקוד 3657600
דואר אלקטרוני: israel20009@partner.net.il